(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.com

Мениджмънт
dotsVertical


Изпълнителен член на Съвета на директорите

Основни отговорности:
 • Да управлява оперативно Дружеството в съответствие с действащите нормативни актове и поставените бизнес задачи.
 • Да сключва търговски сделки от името и за сметка на Дружеството.
 • Да сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците на Дружеството.
 • Да осъществява оперативно стопанисването, управлението, опазването и увеличаването на имуществото на Дружеството.

Контакти: : e-mail: info@freezonebourgas.com
Телефон: 056/842047Отдел Маркетинг

Основни отговорности:
 • Ръководи, организира и координира маркетинговата и рекламната дейност на Дружеството.
 • Съдейства за подобряване, разширяване и постигане на по-голяма гъвкавост на продукта на СБЗ-Бургас; следи тенденциите при аналогични услуги.
 • Извършва маркетингови проучвания и анализ на: съществуващите и потенциални пазари, фирми и организации в логистичния бранш на местно и международно ниво, свободните зони в световен мащаб – събира и поддържа съответната база данни.
 • Осъществява контакти с потенциални клиенти: участва активно в търсеното и привличането на нови клиенти или инвеститори, изготвя оферти по техни запитвания, води последваща кореспонденция.
 • Връзки с обществеността.
 • Организира подготовката на проекти за реклами или статии в медиите, рекламни брошури,  представящи СБЗ Бургас. Организира изработването и брандирането на рекламните артикули.
 • Организира оформянето и актуализацията на УЕБ-страницата на Дружеството.
 • Организира представянето на Дружеството на панаири, изложби, бизнес срещи и други подобни форуми.
Контакти: e-mail: info@freezonebourgas.com
Телефон: 056/844496


 
Оперативен отдел

Основни отговорности:
 • Да събира, обобщава, класифицира, разпределя и координира информацията и задълженията свързани със специфичните дейности на отдела, а именно: представителство на клиенти на СБЗ-Бургас АД  и произтичащите от това дейности при транзит, внос/износ на стоки собственост на клиенти на СБЗ-Бургас АД  описани по-долу и водене на материална отчетност за операциите на Клиенти надлежно упълномощили СБЗ-Бургас АД   да ги представлява;
 • Да представлява клиенти на СБЗ-Бургас АД упълномощили надлежно Дружеството пред държавни и частни органи и организации свързани с пълното обслужване на тяхната търговска и складова дейност на територията на Бургас и страната;
 • Да следи за актуалността на пълномощните на клиентите;
 • Извършва разпределение на  стоките на клиентите по складовете и отговаря за рационалното им разположение и  съхранението на същите;
 • Организира и съгласува всички дейности свързани с получаването, експедицията на стоки на клиенти;
 • Събиране, изготвяне и проверка на комплекта документи, необходим по внос/износ, транзит на стоки, собственост на клиенти на СБЗ-Бургас АД , чийто упълномощен представител е Дружеството;
 • Своевременно подаване на информация за предстоящ внос/износ, транзит на стоки, собственост на клиенти на СБЗ-Бургас АД  до всички отдели, имащи отношение към съответната дейност, след получаване на писмена заявка от клиента;
 • Изготвяне на справки, свързани с приемането и експедицията на стоки от СБЗ-Бургас АД;

Контакти: e-mail: operativen@freezonebourgas.com
Телефон: 056/881049


 
Счетоводство

Основни отговорности:
 • Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на дружеството, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, своевременното отразяване в счетоводството на всички стопански операции, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях;
 • Разработва проекта на счетоводната политика съгласно изискванията на счетоводните стандарти и сметкоплана съгласно изискванията на Закона за счетоводството и ги предлага за утвърждаване от управителя на дружеството;
 • Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на задачите за всички дейности на дружеството;
 • Организира своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати;     
 • Организира и осъществява своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с доставчици и клиенти, уреждането взаимоотношенията с държавния и общински бюджет и банките;
 • Съставя и подписва годишния финансово-счетоводен отчет;
 • Подготвя и подписва необходимите материали и справки към баланса на дружеството за нуждите на одиторския доклад;
 • Следи и анализира кредитните планове за отпуснати кредити в съответствие с паричния поток;

Контакти: e-mail: accountancy@freezonebourgas.com
Телефон: 056/887274


 
Технически ръководител

Основни отговорности:
 • Организира и следи работата на мотокаристите и общите работници;
 • Контролира и осигурява безопасна работа на всички технически средства;
 • Следи за доброто техническо състояние, профилактиката и ремонта на всички технически средства и осигурява необходимите такива за извършване на товаро-разтоварни дейности на клиенти;          
 • При необходимост осигурява външни работници и технически средства за извършване на товаро-разтоварни операции; 
 • Отговаря за спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. Извършва необходимите инструктажи по безопасност на труда;
 • Осъществява контрол по спазване на противопожарните правила, извършва инструктажи на персонала и организира тренировки по противопожарна защита на персонала;

Контакти:  e-mail: rumen.kolev@freezonebourgas.com
Мобилен: 0885181270Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, 056/ 84 44 96
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен